Voor particulieren en professionals

Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

De hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die zowel beroepsmatig als op particuliere basis tussen King’s House Products en de aankoper worden afgesloten, betreffende de internetverkoop in de Benelux.

ARTIKEL 2: ONDERWERP

De huidige verkoopsvoorwaarden beogen de contractuele relaties te definiëren tussen de verkoper en de aankoper alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de website van de verkoper is uitgevoerd, ongeacht of het een aankoop van een particuliere of een beroepsverbruiker betreft.
De aanschaf van een product of dienst via deze website houdt in dat de aankoper de huidige verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
Deze verkoopsvoorwaarden gelden boven alle andere algemene voorwaarden die niet specifiek door de verkoper worden onderschreven.
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van kracht die gelden op de datum van aankoop.

ARTIKEL 3: DEFINITIES

- De verkoper is BV King’s House Products met maatschappelijke zetel in de Rue Ilya Prigogine, 31/31 te 1480 Tubeke, telefoonnummer: 02/647 28 10, BTW-nummer: BE0442.656.827.
- De beroepsmatige aankoper is elke natuurlijke of rechtspersoon die voor beroepsmatige doeleinden de producten aanschaft of gebruikt die door King’s House Products BV worden verkocht.
- De particuliere aankoper is elke natuurlijke of rechtspersoon die voor privédoeleinden de producten aanschaft of gebruikt die door King’s House Products BV worden verkocht.

ARTIKEL 4: EIGENSCHAPPEN VAN DE GOEDEREN EN AANGEBODEN DIENSTEN

In de online catalogus op de website van de verkoper staan alle aangeboden producten en diensten beschreven.
De foto’s in de voornoemde catalogus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen geen exacte gelijkenis met het aangeboden product garanderen.
De producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Mochten er ondanks inspanningen van de verkoper een deel of alle artikelen onverkrijgbaar zijn, dan zal de verkoper de aankoper hiervan per e-mail verwittigen en hem de mogelijkheid bieden ofwel geduld te betrachten, ofwel zijn bestelling van de verkrijgbare artikelen kosteloos te annuleren. De verkrijgbare artikelen worden overigens binnen de gangbare levertermijn geleverd.

ARTIKEL 5: TARIEVEN

De prijzen van de op de website getoonde producten en diensten zijn btw-inbegrepen (btw en andere heffingen) en worden in euro’s vermeld.
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Op het moment dat de bestelling bevestigd wordt, zijn echter de prijzen van toepassing die op dat moment van kracht zijn.

De btw bedraagt 21% en is van toepassing op de verkoop in België, behalve wanneer ontheffing van deze btw kan worden aangetoond.
Voor Nederland en het Groothertogdom Luxemburg wordt de Belgische btw van 21% aangerekend voor de niet-belastingplichtigen. In elk ander geval wordt de ontheffing pas toegepast wanneer de verkoper de geldigheid van het btw-nummer van de aankoper heeft gecontroleerd.

ARTIKEL 6: GEOGRAFISCHE ZONE

De online-verkoop van de producten en diensten op de website van de verkoper is voorbehouden aan eventuele aankopers die in de Benelux woonachtig of gevestigd zijn en tevens voor leveringen die in deze geografische zone vereist zijn.

ARTIKEL 7: BESTELLINGEN

De aankoper die een product of dienst wenst te kopen moet verplicht:
- zijn identiteit onthullen door de identificatievelden in te vullen die nodig zijn om het contract op te stellen en te vervolledigen (e-mailadres, leveringsadres, facturatieadres, eventueel btw-nummer, enzovoorts)
- de online-bestelbon volledig invullen met vermelding van de referenties van de geselecteerde producten of diensten
- de bestelling nakijken en vervolgens valideren
- de betaling uitvoeren volgens de daartoe voorziene instructies en voorwaarden
- de bestelling en de betaling ervan bevestigen.

Met de bevestiging van de bestelling worden automatisch de hier genoemde verkoopsvoorwaarden onderschreven, wordt verondersteld dat hiervan kennis is genomen en moet tevens worden afgezien van een eventueel beroep op eigen aankoopvoorwaarden of eender welke andere voorwaarden.

Het geheel aan overgedragen gegevens en de bestelling die geregistreerd staat, vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging ervan wordt beschouwd als handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.
De verkoper zal de aankoper per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling doorsturen.
Zodra alle persoonlijke of bedrijfsgegevens door de verkoper ontvangen worden, gebruikt hij deze om de bestellingen te beheren en verbindt zich ertoe de gegevens van de aankoper die in zijn bezit zijn niet aan derden door te geven. De verkoper zal tevens de gegevens in kwestie archiveren om toekomstige bestellingen makkelijker te kunnen verwerken.
De gebruiker wiens gegevens bij de verkoper opgeslagen zijn, kan deze op elk moment opvragen en zo nodig laten wijzigen of schrappen op eenvoudige aanvraag via de website van de verkoper : www.khprotector.be.

ARTIKEL 8: LEVERING

De leveringen worden uitgevoerd op het op de bestelbon genoteerde adres en kunnen enkel gebeuren in de geografische zone van de Benelux. Mocht de aankoper afwezig zijn op het moment van levering, dan zal hij zelf met het transportbedrijf contact op moeten nemen om een nieuwe leverdatum vast te leggen.

Als het een particuliere aankoper betreft, worden de goederen op risico van de verkoper geleverd totaan het moment van levering op het adres dat door de aankoper is opgegeven. Vanaf dat moment is de aankoper verantwoordelijk. Mochten de geleverde goederen bij levering beschadigd zijn, dan dient de aankoper de goederen te weigeren of de goederen middels een kanttekening op de leverbon (in te vullen door de klant en de chauffeur) onder voorbehoud te aanvaarden.
Alle klachten die op de geleverde goederen betrekking hebben, moeten bij de verkoper binnen een termijn van 5 dagen na levering kenbaar worden gemaakt. De klacht dient per aangetekend schrijven aan de hoofdzetel van King’s House Products, Rue Ilya Prigogine, 31/31 te 1480 Tubeke te worden gericht, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur en de bestelbon die onder voorbehoud getekend is, zoals hierboven vermeld. Als deze termijn verstreken is, worden de goederen definitief in goede staat ontvangen beschouwd en worden klachten niet meer aanvaard.

Als het een beroepsmatige aankoper betreft, worden de goederen op risico van de aankoper geleverd.

ARTIKEL 9: LEVERTERMIJN EN ANNULERING VAN DE BESTELLING

De verkoper ziet erop toe dat de verkochte goederen binnen de aangegeven levertermijn bezorgd worden, zoals vermeld op het bevestigingsbericht dat naar de aankoper werd verzonden op het moment van betaling (OPGELET: LEVERTERMIJN TER INFORMATIE). Een vertraging van de levering kan geenszins recht geven op een annulering van de bestelling. In geval van overmacht verbindt de verkoper zich ertoe om de aankoper van een eventuele laattijdige levering te verwittigen. Mocht deze vertraging langer dan 14 werkdagen duren, dan mag de aankoper zijn bestelling annuleren, evenwel zonder vergoeding, en altijd door de verkoper hiervan te verwittigen tot 3 dagen nadat de verkoper hem per e-mail van de vertraging op de hoogte heeft gebracht. In dat geval zal binnen 7 werkdagen het totaalbedrag van de bestelling met inbegrip van de transportkosten worden terugbetaald per overschrijving op de bankrekening van de aankoper.

In geval van annulering bij vergissing in de bestelling door de beroepsmatige aankoper, en na goedkeuring door de verkoper, zullen herstockeringskosten gelijk aan 20% van de waarde van het bestelde product (met een minimumbedrag van 15 €) worden afgetrokken van het bedrag dat aan de aankoper wordt teruggestort.

ARTIKEL 10: ANNULERINGSRECHT EN RETOURNERINGSVOORWAARDEN VAN DE GOEDEREN

Dit artikel is enkel bedoeld voor de particuliere aankoper die het recht heeft om 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de levering per aangetekend schrijven de verkoper te verwittigen dat hij afziet van de aankoop. Dit annuleringsrecht geldt niet voor de beroepsmatige aankoper.
Binnen de termijn van 14 dagen moet de aankoper per e-mail kenbaar maken dat hij wenst af te zien van de aankoop en op eigen kosten en risico de geleverde goederen aan de administratieve zetel van King’s House Products per post of transportbedrijf naar keuze terugbezorgt.
De terugbezorgde goederen moeten conform zijn aan de oorspronkelijke staat : onuitgepakt en verzegeld met de originele Protector hechtingstape die intact en niet gescheurd mag zijn. Mocht dit laatste worden geconstateerd, dan wordt ervan uitgegaan dat de goederen toch werden uitgepakt en gebruikt en kunnen in dat geval niet worden teruggezonden.
De goederen moeten worden vergezeld van de originele aankoopfactuur en originele leverbon van de transportfirma.
De verkoper behoudt zich het recht voor om binnen 2 weken na ontvangst van de terugbezorgde goederen de staat en inhoud ervan te controleren.
Als de goederen niet werden uitgepakt, de hechtingstape niet werd verwijderd of beschadigd, dan beschikt de verkoper over 30 dagen om het overgemaakte bedrag terug te storten met uitzondering van de transportkosten.
Als daarentegen de goederen uitgepakt werden, de hechtingstape losgemaakt of beschadigd, dan verliest de aankoper het recht om de goederen terug te bezorgen en neemt de kosten voor de herverpakking en herzending van de goederen naar het opgegeven leveringsadres voor zijn rekening.

De aankoper kan zijn annuleringsrecht niet laten gelden bij contracten voor op maat gemaakte en speciaal voor de verbruiker gepersonaliseerde producten, behalve wanneer sprake is van een bijzondere overeenkomst.

ARTIKEL 11: GARANTIE

Aangaande de verbruikers, garandeert de verkoper dat de producten die hij verkoopt en de diensten die hij aanbiedt conform zijn aan de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
Voor de toepassing van de garantievoorwaarden dient de klant de originele aankoopfactuur aan te tonen, die in dit verband exclusieve geldigheid bezit.

De verkoper dient enkel de verplichting na te komen de bestelde goederen te leveren zoals overeengekomen met de aankoper. Deze laatste kan geen aanspraak op garantie maken wanneer hij de goederen heeft gemanipuleerd of heeft gebruikt zonder de richtlijnen van de fabrikant te respecteren. Of wanneer het mankement aan de goederen het gevolg is van een onverantwoord of ongeschikt gebruik ervan.

Als het product niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van kracht.

ARTIKEL 12: GELDIGHEID VAN DE GARANTIE

Om de garantie te doen laten gelden, is het van groot belang dat de aankoper het gebrekkige product in originele verpakking aan King’s House Products BV, Rue Ilya Prigogine, 31/31 te 1480 Tubeke terugbezorgt, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur en de leverbon.

ARTIKEL 13: TERUGBEZORGING ONDER GARANTIE VAN DE GEBREKKIGE GOEDEREN

Voor de toepassing van de door de verbruiker gevraagde garantie, neemt deze laatste de transportkosten op zich om het gebrekkige product in goede staat naar King’s House Products BV terug te sturen.
De klant dient er dus op te letten het product zodanig te verpakken dat het niet beschadigd raakt, door gebruik te maken van het originele of anderszins geschikte verpakkingsmateriaal.

De goederen dienen vergezeld te worden van een kopie van de originele aankoopfactuur.

ARTIKEL 14: VERVANGINGSTERMIJN

Wanneer goederen door de aankoper naar de verkoper ter vervanging worden teruggestuurd, is de verkoper verplicht om met alle mogelijke middelen de vervanging binnen een redelijke termijn uit te voeren. Er kan echter geen vergoeding voor een te grote vervangingstermijn van de verkoper geëist worden.

ARTIKEL 15: UITSLUITING

Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan wanneer het mankement van het verkochte product voortkomt uit een verkeerd gebruik, transport of verkeerde opslag van het product of elk ander geval van overmacht. De klant zal in dat geval zo snel mogelijk worden verwittigd bij deze vaststelling.

ARTIKEL 16: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERKOPER

De verantwoordelijkheid van de verkoper met betrekking tot het mankement van het product beperkt zich enkel tot de vervanging ervan.
Als de klant binnen de 14 dagen niet ingaat op het vervangingsvoorstel, dan zal hij op geen enkele wijze nog aanspraak op eender welke garantie kunnen maken.

De informatie die op de website van de verkoper vermeld staat, wordt in goed vertrouwen gegeven, de links naar websites van fabrikanten en partners worden enkel ter informatie gegeven. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze websites vermeld staat.

ARTIKEL 17: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANKOPER

De aankoper is geheel verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de producten die door de verkoper worden geleverd.

ARTIKEL 18: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken, worden door de verkoper of zijn medewerkers opgeslagen en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven met wie de verkoper of zijn leveranciers samenwerkt, wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van een bestelling.
De gebruiker stemt er tevens in toe dat de verkoper de gegevens in kwestie kan gebruiken om statistieken aan te maken om de website, de goederen en aangeboden diensten te optimaliseren.
Deze gegevens kunnen eveneens door de verkoper worden gebruikt om zijn cliënteel over zijn commerciële activiteiten te informeren.
De verkoper slaat daarenboven de persoonlijke gegevens op om eventuele toekomstige bestellingen gemakkelijker te kunnen verwerken.
De verkoper verbindt zich er eens te meer toe om de persoonlijke gegevens waarover hij beschikt niet aan andere bedrijven door te spelen.
De door de verkoper opgeslagen gegevens kunnen te allen tijde op eenvoudige aanvraag opgevraagd en gewijzigd worden.

ARTIKEL 19: BETWISTINGEN

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische regelgeving.

Elke betwisting zal worden voorgelegd aan het tribunaal in Nijvel, hierbij inbegrepen het Vredesgerecht van het eerste kanton in Nijvel, met uitzondering van beperkende bepalingen van openbare orde.

 

 

 

Klantendienst

+32 2 647 28 10

 

 

 

 

Dagelijks geopend

8.30 tot 18.00 uur (behalve in het weekend, op afspraak)

 

 

 

 

Betaal veilig

Bancontact, Visa, Mastercard ...

 

 

 

 

Download onze catalogus

klik hier

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van King's House Products SRL gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten